Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


Erdélyi falképek és kazettás mennyezetek állagvizsgálata és védelme

2001. november 30.

Az elsõ szakasz célja az építészeti örökség falképekkel és kazettás mennyezetekkel rendelkezõ részének felleltározása és szakvéleményezése. A helyszíni szemle után az objektumokról román és magyar nyelvû dokumentáció készül, amely tartalmaz esetenként farestaurátori és falkép-restaurátori véleményezést, mûvészettörténeti leírást, tartószerkezeti és épületfizikai elõtanulmányt, valamint az elvégzendõ munkálatok költségbecslését. A referátumok alapján meghatározható a gyorsbeavatkozások sürgõsségi sorrendje is.


1997–2002 között elkészült 240 középkori falképpel és kazettás mennyezettel díszített épület helyszíni dokumentálása, illetve 64 templom magyar nyelvû, illetve 35 templom román nyelvû szakvéleményezése. 2002-ben 18 templom helyszíni szemléjére került sor. Fontos eredménynek tekinthetõ öt válságos állapotú falkép rögzítése. Szék, Gyulakuta, Erdõszentgyörgy és Nagygalambfalva református és Magyarszovát unitárius templomában hosszú évek után, 2000-ben elõször került sor ilyen jellegû munkálat elvégzésére. A program eredménye a bánffyhunyadi és a feldobolyi református templom tartószerkezeti szakvéleményezése (1999, 2000), az erdõcsinádi és sztánai református templom kutatása (2001), valamint a Nagypetriben található református templom engedélyeztetési terve tetõjavításra (2002). Sajnos az utóbbi években nem sikerült támogatót találni a program folytatására, ezért a tevékenység szünetel.


A Transylvania Trust Alapítvány és az Erdélyi Mûemlék-restaurátorok Egyesületének munkatársai közösen végezték a munkát a budapesti Állami Mûemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ szakembereivel (Lángi József és Mihály Ferenc). A helyszíni szemlén részt vettek az Erdélyi és Királyhágó-melléki Református Egyházkerület és a Gyulafehérvári Érsekség képviselõi is. Szék református és Magyarszovát unitárius templomának falképein szlovák restaurátor, Gyulakuta, Erdõszentgyörgy és Nagygalambfalva református templomában a budapesti Állami Mûemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ munkatársai dolgoztak. A tartószerkezeti kutatásokat az Utilitas Mûemlék-felújító Központ koordinálta. A programot támogatták a budapesti KÖH-ÁMRK, a bukaresti Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal, az Erdélyi és Királyhágó-melléki Református Egyházkerület, az Erdélyi Unitárius Püspökség, a romániai Mûvelõdési Minisztérium, valamint az Utilitas Mûemlék-felújító Központ. A programot felvették az 1999-ben megkötött Román–Magyar Kulturális Egyezmény mûemlékvédelmi támogatási záradékába.

 A széki falkép rögzítését a Pro Professione Alapítvány, a magyarszováti, gyulakutai, erdõszentgyörgyi és nagygalambfalvi, erdõcsinádi, sztánai és nyomáti munkát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati úton támogatta.

Programfelelõs
Kirizsán Imola

Forrás:

http://www.transylvaniatrust.ro/index2.php?p=42

http://209.85.129.104/search?q=cache:ExZciWYX1boJ:www.transylvaniatrust.ro/index2.php%3Fp%3D6+pro+professione+alap%C3%ADtv%C3%A1ny&hl=hu&ct=clnk&cd=17&gl=hu