Projektek

Legfrissebb - Hírek // Projektek


A gazdasági és kulturális együttmûködést megalapozó és segítõ hálózat létrehozása

2006. augusztus 24.

A szlovák magyar határon átnyúló
„A gazdasági és kulturális együttmûködést megalapozó és segítõ hálózat létrehozása“
nevû projekt rövid ismertetése

A projekt a Magyarország – Szlovákia - Ukrajna Szomszédsági Programban, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

A Pro Professione Alapítvány és a szlovákiai Szövetség a Közös Célokért jogi személyek társulása az Európai Unió Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezés Programja támogatásával a HUSKUA/05/01/303 nyilvántartási számon két éves futamidejû projektet indított meg 2006 márciusában. A kezdeményezés célja olyan információs hálózat létrehozása, amely hatékonyan segítheti a határ két oldalán lévõ régiók gazdasági, kulturális és társadalmi együttmûködését.

A Pro Professione Alapítvány
célja a határon túli magyar közösségi kezdeményezések támogatása különös tekintettel az oktatás, tudományos utánpótlás és tudományos kutatás ill. a vidékfejlesztés és a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése területén. Az Alapítvány közremûködésével dolgozták ki többek között a Duna-Maros-Körös-Tisza Eurórégió koncepcióját és a romániai Hargita megye középtávú fejlesztési tervét.
Pro Professione Alapítvány
Dr. Entz Géza elnök
http://www.pro-professione.hu/

A Szövetség a Közös Célokért
bejegyzett társulás 2001. november 19-én alakult meg. A Társulás megalakulásától kezdve a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság különbözõ szervezetei és intézményei közti baráti kapcsolatok és hatékony partnerkapcsolatok létrehozására törekszik. A Társulás a Csallóköz-Mátyusföldi Regionális Társulással (Podunajsko – Dolnová¾ske regionálne zdru¾enie) együtt, amely Szlovákia eurorégiós társulásainak hálózatába tartozik, egy statisztikai jellegû részletes információkat tartalmazó adatbázist hozott létre, amely Dél-Szlovákia magyarlakta városaira és községeire vonatkozóan egyebek mellett a határon átnyúló együttmûködésrõl és régiófejlesztésrõl tartalmaz adatokat. Az adatbázis kifejezett célja a két ország közti együttmûködés fejlesztésének elõmozdítása, a legszélesebb nyilvánosság tájékoztatása a vonatkozó térségben meglévõ gazdasági, kulturális, turisztikai stb. lehetõségekrõl. Az említett társulások már hosszabb ideje intenzív erõfeszítést fejtenek ki a határon átnyúló együttmûködés érdekében.
Szövetség a Közös Célokért
Mézes Rudolf elnök
http://www.szakc.sk/

A fent ismertetett két szervezet a gazdasági és kulturális együttmûködést elõsegíteni hivatott szlovák – magyar adatbázis létrehozását és az ezt mûködtetõ, önkormányzati és civil tagokból és vállalkozókból álló társulás létrehozására irányuló projektet dolgozott ki, amelyet az alábbiakban ismertetünk.

A régió:
A dél-szlovákiai régió, valamint az észak magyarországi terület legnagyobb része hátrányos helyzetû térség. Gazdasági és kulturális együttmûködésük kihasználja a többletek és hiányok aszinkronitásából eredõ lehetõségeket. Mindkét térség, különösen a szlovákiai terület szereplõi kevéssé felkészültek az uniós és nemzeti gyakorlat elsajátítására. Ennek bizonyítéka a térségek alacsony forrásvonzó képessége. Mindamellett a projekt célterületének nagyrésze demográfiai és migrációs problémákkal is terhelt. Ez a körülmény pedig a humán erõforrások ledvezõtlen állapotára is utal.

A projekt célterületei:
1. Magyarország: Komárom – Esztergom, Pest, Nógrád, Borsod – Abaúj – Zemplén megyék
2. Szlovákia: Nitra, Ko¹ice Okresy- Komárno, Ro¾òava

A projekt idõtartama: 2006 március 1. – 2008 február 28.

Általános célkitûzések:
1. A régió társadalmi – gazdasági hátrányainak mérséklése
2. A korábbi elkülönülésbõl fakadó feszültségek, bizalmatlanságok oldása

A legfontosabb megoldani kívánt problémák:
1. A hátrányos helyzetbõl és az együttmûködés hiányosságaiból eredõ információ hiány mérséklése
2. A térség gazdasági, önkormányzati és civil szereplõi együttmûködéseinek fejlesztése a határ két oldalán érintett területeken
3. A forrásvonzó képesség erõsítése az adott régió szereplõinek együttmûködése révén
4. A régión kívüli szereplõk, célcsoportok tájékoztatása a határ mindkét oldalán lévõ lehetõségekrõl, harmadik partner bekapcsolódásáról

Közvetlen célkitûzések:
1. A határon átnyúló közös információs hálózat létrehozása
2. Az EU Rural Carrefours (EU InfoPont) hálózathoz való csatlakozás megalapozása
3. A gazdasági és kulturális együttmûködés segítése
4. A térség megismertetés a külsõ környezettel

Tevékenységek

Információs hálózat létrehozása:
1. A hálózat mûködése megvalósíthatósági tanulmány készítése (szlovák és magyar partner)
2. A hálózat integrált honlapjának elkészítése (szlovák partner)
3. Társadalmi – gazdasági adatbázis elkészítése (szlovák és magyar partner)
4. A gazdasági és kulturális együttmûködés adatbázisának megteremtése és elhelyezése az interneten (magyar és szlovák partner)

Intézményi háttér megteremtése:
1. Együttmûködési megállapodás a hálózat tagjai és a háttérintézmények között (magyar és szlovák partner)
2. Társulás megalakítása a hálózat tagjai között (magyar és szlovák partner)
3. A hálózat becsatlakoztatása a nemzeti intézményrendszerbe (magyar és szlovák partner)
4. A kulturális és gazdasági együttmûködések szabályozása (szlovák partner)

Képzési program és együttmûködési tréning lebonyolítása a hálózat tagjai számára
1. A képzési program és tananyag kidolgozása (magyar partner)
2. A képzés és tréning megszervezése és lebonyolítása (magyar partner)
3. A képzési program és tananyag elhelyezése a Hálózat honlapján (szlovák partner)

A Rural Carrefours (EU INFOPONT) hálózat
1. A hálózathoz való csatlakozás koncepcióának kidolgozása (magyar partner)

Információs anyagok kidolgozása:
1. Három nyelvû (szlovák, magyar, angol) információs ismertetõ anyag készítése és terjesztése (szlovák partner)

Szakértõk:
Pro Professione Alapítvány: Dr. Kulcsár László
Szövetség a Közös Célokért: Pogány Erzsébet, Horváth Ákos

Elérhetõségek:

Pro Professione Alapítvány
1126 Budapest, Böszörményi út 3/a
Tel./fax: +36 1 214 1868
professione@mail.datanet.hu

2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11.
Tel: +36 34 598 004, Fax: +36 34 598 005
agora@alapitvanyagora.t-online.hu


Szövetség a Közös Célokért

815 57 Bratislava, Nám. 1. mája 10-12 Május 1. tér 10-12.

Tel: 02/ 526 37 631, Fax: 02/ 526 37 632
szovetseg@szakc.sk

984 01 Lucenec, Nám. Artézskych prameòov 25.
Magyar Kulturális Központ
losonc@szakc.sk

045 01 Moldova n/ Bodvou, Hlavná ul. 81.
Fõ utca 81
szepsi@szakc.sk

934 01 Levice, ul. Vojenská 28.
Reviczky Ház
reviczky.lv@pobox.sk

945 01 Komárno, nám. Kossutha 3.
Kossuth tér 3.
komarom@szakc.sk

943 01 Stúrovo, Zeliarsky svah 12
Béres part 12.
parkany@szakc.sk

979 01 Rimavská Sobota, Daxnerova ul. 35-37.
Magyar Közösségi Ház
rimaszombat@szakc.sk

További információ:
http://www.interreghsu.com/huskua
http://www.szakc.sk

Letölthetõ dokumentumok:
Melléklet
Bekapcslev. Interreg
Partnerségi megállapodás